نمایندگان ملکبا

نماینده نقش نظارتی و اجرایی ملکبا، ارتباط مستقیم با صاحبان محصول، مدیران، مالکین، مستاجرین در پلتفر ملکبا را به عهده دارد.

نقش نماینده در ملکبا بسیار کلیدی، حساس، پرمسئولیت میباشد. به همین منظور تمام نمایندگان ملکبا دارای تجربه کافی و اطلاعات کامل در جهت مشاوره به شما میباشند.

اصلی‌ترین وظیفه نماینده ملکبا برقراری ارتباط، رفع درخواست‌ها، پیگیری تا حصول وظایف مدیران و نظارت بر مدیران ساختمان فعال در پلتفرم ملکبا است.

نمایندگان ملکبا تلاش میکنند تا با ارائه خدمات در جهت کسب رضایت بیشتر کاربران از پلتفرم ملکبا مسیر پیشرفت خود را نیز رقم بزنند.

امکانات پلتفرم ملکبا برای نمایندگان

ارتباط با مدیران

ارتباط با مالکین , مستاجرین

مشاهده بانک فایل های ملکی

ارسال اعلان

مدیریت وظایف

گزارشات و بیلان

پشتیبانی

رابط کاربری آسان

استفاده در هر دستگاه

به ملکبا بپیوندید

تیم توسعه پلفترم ملکبا همواره در تلاش هست که با ارائه امکانات به رفع نیازهای دیده نشده در نسخه فعلی که برای ساکنین ایجاد میشود بپردازد. این امر مستلزم تعامل با کاربرانمان است، در این مورد ما را از نیازهای خود مطلع کنید.