سوالات متداول در ملکبا

ارتباط با مجمع ساکنین و مالکین ساختمان ، بیمه کردن ساختمان که در صورت بروز مشکل بیمه خسارت را بدهد، تعیین شارژ ، وصول شارژ و اجرای تصمیمات مجمع ساکنین و مالکین ساختمان ، تعیین قوانین ساختمان، به اجرا رساندن قوانین ساختمان، اطلاع رسانی و پیگیری مسائل و ... از وظایف مدیر است

"لینک به صفحه اموزش کامل وظایف مدیر ساختمان"
" فرصت شغلی مدیر ساختمان در ملکبا