جریمه دیرکرد پرداخت شارژ، بودن یا نبودن مسئله این است؟

جریمه برای چه مواردی میتوان تعریف کرد؟ پرداخت خارج از موعد بدهی ساکنین و کمبود اعتبار صندوق ساختمان که منجر به ضرر صندوق ساختمان یا مدیرساختمان شود شامل جریمه میشوند. به طور مثال در صورتی که صندوق ساختمان شش واحدی دارای یک میلیون تومان اعتبار در صندوق میباشد و هزینه ای هفت میلیون تومانی ...
2 مرداد 1400